Algemene voorwaarden

WorkwearOnline.shop is een webshop van WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl

Algemene Leveringsvoorwaarden Particulieren
WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl voor levering van diensten

(o.a. in- en verkoop van Bedrijfskleding, Sportkleding, Vrijetijdskleding en Accessoires)

WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl gevestigd en kantoor houdende te Oudkarspel, Nederland

 

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
De consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en de consument; De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl en de consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 3 Toepassing
1. Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van enige andere voorwaarden alleen van toepassing op alle rechtsbetrekkingen die voortvloeien uit bestellingen op de website www.WorkwearOnline.shop, waarbij WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl als leverancier van producten optreedt.
2. Door het invullen van het bestelformulier op de site www.WorkwearOnline.shop en/of het zenden van een order per email/fax, aanvaardt de consument de algemene leveringsvoorwaarden van WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl en aanvaardt deze voorts dat deze voorwaarden deel zullen uitmaken van de koopovereenkomst tussen de consument en WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl.
3. WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de site te wijzigen. De in artikel 2.2 genoemde koopovereenkomst bevat alle tussen de consument en WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl gemaakte afspraken en komt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en afspraken.

 

Artikel 4 Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen op de website van WorkwearOnline.shop zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de artikelen.
2. WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand nadat de consument door het volledig en correct invullen van WorkwearOnline.shop's online bestelformulier te kennen heeft gegeven, WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl's aanbod te aanvaarden.
2. WorkwearOnline.shop zal de bestelling van de consument online, per e-mail, bevestigd door middel van de orderbevestiging.
3. De administratie van WorkwearOnline.shop geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de consument aan WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl verrichte leveringen. WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de algemene voorwaarden van WorkwearOnline.shop by WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl erkent de consument dit eveneens.

Artikel 6 Bestellingen/communicatie
    WorkwearOnline.shop by WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen ven bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en WorkwearOnline.shop by WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl, dan wel tussen WorkwearOnline.shop by WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en WorkwearOnline.shop by WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl.


Artikel 7 Prijzen/tarieven
    Alle prijzen die vermeld zijn op de site van WorkwearOnline.shop zijn ín Euro's en inclusief de Nederlandse omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege en exclusief verzend- en bezorgkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 8 Levering
1. Indien de door de consument bestelde artikelen niet allemaal op voorraad zijn kan levering in fasen worden uitgevoerd. De consument zal in dat geval eenmaal bezorgkosten verschuldigd zijn.
2. Is een besteld artikel niet op voorraad dan zal WorkwearOnline.shop by WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl de consument schriftelijk binnen 5 werkdagen laten weten wanneer zij in staat is het artikel te leveren. Het bestelde artikel wordt pas van de creditcard afgeschreven zodra deze wordt verstuurd.
3. Indien WorkwearOnline.shop by WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
4. De termijn voor levering (7 werkdagen binnen Nederland en 10 werkdagen buiten Nederland) welke door WorkwearOnline.shop by WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl is opgegeven, is indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht.
5. Als de consument binnen de gestelde voorwaarden een product ruilt voor een ander product wat op voorraad is, dan zal WorkwearOnline.shop by WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl deze de volgende dag verzenden.

 

Artikel 9 Garantie
1. WorkwearOnline.shop by WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 1 maand na levering. Indien binnen deze periode het artikel om welke reden dan ook niet voldoet aan de verwachtingen van de consument, dan kan hij of zij het artikel retourneren. De consument kan dan naar keuze een nieuw artikel toegestuurd krijgen of het aankoopbedrag van het betreffende artikel geretourneerd krijgen.
3. Al het mogelijke is gedaan om te garanderen dat de beschrijvingen en de kleurspecificaties correct zijn, ook al is de kleurenreproductie een nauwkeurige weergave, een kleine afwijking in de daadwerkelijke goederen kan voorkomen.
4. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik.
5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van WorkwearOnline.shop by WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl schade heeft opgelopen wat te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de klant of anderszins voor rekening van de klant komt, zal WorkwearOnline.shop by WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl de klant hiervan in kennis stellen waarna WorkwearOnline.shop by WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl het voor het product betaalde bedrag onder aftrek van het bedrag van de waardevermindering van het product als gevolg van de schade binnen 4 weken aan de consument zal retourneren.
6. Indien de klant in plaats van het bestelde product abusievelijk een ander product ontvangt, wordt dit door WorkwearOnline.shop by WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl kosteloos omgeruild voor het oorspronkelijk bestelde product. Hiertoe dient de klant binnen 8 werkdagen contact op te nemen met info@WorkwearOnline.shop

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. Indien door WorkwearOnline.shop Online Store geleverde artikelen gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van WorkwearOnline.shop by WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
2. Onverminderd het bovenstaande is WorkwearOnline.shop by WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/ of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.

 

Artikel 11 Schadevergoeding
1. WorkwearOnline.shop by WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.
2. Omstandigheden die in ieder geval niet voor risico van WorkwearOnline.shop by WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl komen zijn: ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers etc.

 

Artikel 12 Persoonsgegevens
1. WorkwearOnline.shop by WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl zal de door de consument ingevoerde persoonlijke gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de consument.
2. WorkwearOnline.shop by WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl zal de persoonlijke gegevens van de consument gebruiken om hem of haar volledig op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen binnen WorkwearOnline.shop's Online Store. De verwerking van de gegevens van de consument zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet en regelgeving.
3. WorkwearOnline.shop by WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl hecht veel waarde aan het veilig online kopen van artikelen. WorkwearOnline.shop by WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl zal dan ook op geen enkele wijze creditcard gegevens opslaan. Dit betekent wel dat consumenten voor elke order de creditcarddetails zullen moeten herhalen.

 

=========================================================================

WorkwearOnline.shop is een webshop van WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl

Algemene Leveringsvoorwaarden Bedrijven
WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl voor levering van diensten

(o.a. in- en verkoop van Bedrijfskleding, Sportkleding, Vrijetijdskleding en Accessoires)

WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl gevestigd en kantoor houdende te Oudkarspel, Nederland

 

Artikel 1  Geldigheid van deze voorwaarden.
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl hierna te noemen WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl.
2. De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl zijn algemene voorwaarden.
3. Bijzondere van de voorwaarden van WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2  Aanbiedingen.
1. Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens, tekeningen, teksten enz. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd, details behoeven niet te worden verstrekt.
2. Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en aanvullingen van deze overeenkomsten worden eerst door WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl zijn schriftelijke bevestiging bindend. WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl aanvaardt bij aanbieding echter geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van materialen.

 

Artikel 3  Overeenkomst.
1. De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl door zijn schriftelijke bevestiging.
2. Elke met WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl zich zal wenden tot de N.C.M. te Amsterdam.
3. Gegevens betreffende het aangebodene alsmede gegevens in drukwerken, afbeeldingen e.d. door WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

 

Artikel 4  Afspraken.
    Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl binden de laatste niet, voor zover ze door WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

 

Artikel 5  Prijzen.
1. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
2. Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, zullen deze worden doorberekend.
3. Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

 

Artikel 6  Aanbetaling.
    WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

 

Artikel 7  Uitbesteding werk aan derden.
    Opdrachtgever machtigt WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door  hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

 

Artikel 8  Kwaliteit.
1. Tenzij uitdrukkelijk bijzondere kwaliteiten zijn overeengekomen, kan WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl volstaan met de levering van normale handelskwaliteiten.
2. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.
3. Bij uitvoering van borduringen dient er door de opdrachtgever rekening te worden gehouden met een maximale uitval van 5% van de aangeleverde goederen i.v.m. mogelijk technische mislukkingen in de uitvoering van de productie.
4. Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

 

Artikel 9  Levering- c.q. opleveringstermijnen.
1. Opgegeven (op)leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige (op)levering dient de opdrachtgever WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl schriftelijk in gebreke te stellen. De (op)leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
2. Indien een bepaalde datum van levering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt welke WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl niet kan worden aangerekend, zoals staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden zoals in artikel “Overmacht” geregeld.
3. Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de (op)leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.
4. WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl heeft het recht de overeenkomst in deelleveringen na te komen. Elke gedeeltelijke levering kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in art. “Betaling”.
5. Indien WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl niet in staat is tijdig zijn verplichtingen na te komen, zal WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl aan de opdrachtgever daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de te verwachten periode, waarmede de genoemde (op)leveringstermijn zal worden overschreden.

 

Artikel 10  Vervoer.
    De verzending geschiedt op de wijze als door WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

 

Artikel 11  Vermaken van kleding.
    Indien de opdrachtgever WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl opdracht geeft om veranderingen aan kleding aan te brengen, wordt deze opdracht slechts aanvaard onder het uitdrukkelijk beding, dat WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl geen aansprakelijkheid ter zake van de wijze van uitvoering van deze werkzaamheden aanvaard, tenzij door de opdrachtgever wordt aangetoond dat hier sprake is van kennelijke wanprestatie van de zijde van WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl. Behalve in het laatstgenoemde geval heeft de opdrachtgever niet het recht om ter zake van of in verband met deze werkzaamheden annulering van de opdracht te vorderen, noch op verandering, verbetering of herstel van het gemaakte.

 

Artikel 12  Herstelwerkzaamheden.
    WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl accepteert slechts opdrachten tot het verrichten van herstelwerkzaamheden onder het uitdrukkelijk beding, dat hij voor de wijze van uitvoering van deze werkzaamheden geen aansprakelijkheid aanvaard en dat de opdrachtgever ter zake van of in verband met deze werkzaamheden geen recht heeft op ontbinding van de overeenkomst noch op schadevergoeding noch op verandering, verbetering of herstel van het gemaakte tenzij door de opdrachtgever wordt aangetoond, dat hier sprake is van wanprestatie van de zijde van WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl.

 

Artikel 13  Maatkleding.
    Bij het accepteren van opdrachten tot vervaardiging van maatkleding aanvaard WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van maatverschillen, teleurstellend model of coupe, teleurstellend karakter of kleur van de stof, alsmede ten aanzien van de eigenschappen van de stof en alles wat daarmee samenhangt en dergelijke, tenzij door de opdrachtgever wordt aangetoond dat hier sprake is van kennelijke wanprestatie van de zijde van WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl. In de zojuist genoemde gevallen, uitgezonderd de kennelijke wanprestatie, heeft de opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst noch op schadevergoeding, verbetering of herstel van het gemaakte.

 

Artikel 14  Garantie.
1. Garantie op de door WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl geleverde en / of door hem uitgevoerde werken wordt slechts verleend, indien en voor zover schriftelijk overeengekomen en / of schriftelijk door WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl gegeven. De garantie wordt slechts verleend op eventuele fouten en / of defecten in de samenstelling van de door WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl geleverde zaken dan wel in de door hem uitgevoerde werken en strekt zich slechts uit tot het kosteloos herleveren van de ondeugdelijke zaken c.q. het kosteloos heruitvoeren van ondeugdelijk werk. De garantie vervalt indien de door WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl geleverde zaken onoordeelkundig zijn behandeld en / of verwerkt.
2. Voor verkochte en geleverde zaken met fabriek- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

 

Artikel 15  Aansprakelijkheid.
1. WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
    a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
    b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten,
        dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
    c. Fouten en / of gebreken in een ontwerp / teksten / logo die door de opdrachtgever bij goedkeuring van het desbetreffende ontwerp niet zijn geconstateerd;
    d. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
    e. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
    f. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
    g. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
    h. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
2. WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan de goederen en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van 
WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl of van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.
3. WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
4. De opdrachtgever vrijwaart WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl voor alle aanspraken van derden ter zake van inbreuken op hun octrooi-, merk- of auteursrecht, onrechtmatige daad of wanprestatie, voortvloeiende uit de door de wederpartij opgedragen 
werkzaamheden.
5. WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van ondeskundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van wasvoorschriften e.d., alsmede gebruik van goederen voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd zijn etc. dan wel van een gebruik van  goederen dat redelijkerwijs niet te verwachten valt.
6. WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor borduringen c.q. bedrukkingen die afwijken van de wettelijke norm.

 

Artikel 16  Overmacht.
1. Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de goederen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
2. WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te   annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

 

Artikel 17  Eigendomsvoorbehoud.
1. Zolang WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl.
2. WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
3. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 18  Reclame.
1. Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl te leveren goederen moeten uitdrukkelijk zijn 
overeengekomen. Geringe in de handel toelaatbaar geacht of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleur, finish, maat, afwerking, normaal te achten slijtage, ondeskundig gebruik, het onjuist hanteren van wasvoorschriften e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren.
2. Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
3. WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
4. Indien de reclame naar het oordeel van WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl juist is, zal WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

 

Artikel 19  Annuleren.
1. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
2. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 20  Wanprestatie en ontbinding.
1. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
2. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichting uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
3. De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

 

Artikel 21  Betaling.
1. Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
3. WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van á €. 35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 22  Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van WomenswearOnline.nl / MenswearOnline.nl, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »